Zaloguj się

Informacja o dostawie

28.12 (czwartek) Dostarczamy świeże zioła, warzywa, owoce i niektóre ryby (zamówienie należy złożyć do 26.12).

04.01 (czwartek) Dostarczamy cały asortyment (zamówienie należy złożyć do 02.01).

Informacja o dostawie

Informujemy, że we wtorek (15.08.2017) dostawy nie będą realizowane. Prosimy o dokonywanie większych zamówień już teraz, by zapobiec brakom towaru.

Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

Komunikat

Tryb prywatny przeglądarki Safari uniemożliwia poprawne funkcjonowanie HapHap. Zmień przeglądarkę lub opuść tryb prywatny.

Przypomnij hasło

Adres wysyłki

Wróć
+48 731 338 830

Regulamin haphap.pl

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach serwisu dostępnego w domenie haphap.pl (zwanego dalej "haphap.pl").
 2. Administratorem jest HapHap spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-664), ul. Ozimina 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000482102, posiadająca NIP: 7792418404 oraz kapitał zakładowy w wysokości 8.400 zł.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów.
 4. W celu korzystania z serwisu haphap.pl, składania zamówień bądź korzystania z usług niezbędne jest posiadanie komputera bądź innego urządzenia, posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www, a także dostęp do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas pierwszego logowania albo podczas składania oferty zakupu bez logowania przez Klienta.
 5. Wszystkie informacje zawarte w serwisie haphap.pl, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Artykuł 2. Klienci

 1. Klientami serwisu haphap.pl (dalej "Klienci") mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 roku życia w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a które dokonują lub zamierzają złożyć ofertę zakupu lub korzystają z innych usług serwisu haphap.pl.
 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wiążących go postanowień Regulaminu.
 3. Klient może złożyć ofertę zakupu bez dokonania rejestracji lub logowania.
 4. Klienci zainteresowani posiadaniem konta w haphap.pl mogą skontaktować się z Administratorem na adres e-mail biuro@haphap.pl, podając swój adres e-mail oraz hasło, przy użyciu których Klient chciałby logować się do haphap.pl. Jeżeli Administrator zawiadomi Klienta o możliwości logowania, wówczas Klient może dokonać pierwszego logowania poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w haphap.pl poprzez podanie zgłoszonego Administratorowi adresu e-mail oraz hasła. Przy pierwszym logowaniu Klient oświadcza o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacji. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca informacje o sposobie ukończenia pierwszego logowania.
 5. W wyniku prawidłowo dokonanego pierwszego logowania Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego zbioru danych (zwanego dalej "Kontem"), z którego może korzystać po podaniu zgłoszonego Administratorowi adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 6. Klient będący osobą fizyczną korzystająca z haphap.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, może dokonać pierwszego logowania oraz innych czynności w ramach haphap.pl poprzez osobę upoważnioną do realizowania w jego imieniu wskazanych czynności. Zabrania się składnia ofert zakupu produktów oraz dokonywania logowania na dane podmiotów, bez należytego umocowania od osób uprawnionych do działania w imieniu tego podmiotu

Artykuł 3. Korzystanie z haphap.pl

 1. W ramach serwisu haphap.pl publikowane są informacje o produktach żywnościowych (dalej zwanych "Produktami"), w tym o ich cenie. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi ofertę do zawarcia umowy sprzedaży wskazanych Produktów (dalej zwaną "Zamówieniem").
 2. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do wirtualnego koszyka. W wirtualnym koszyku widoczna jest cena brutto Produktów. Umieszczenie Produktów w wirtualnym koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Administrator zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 3. Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem płatności, Klient zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza poprzez podanie wymaganych danych koniecznych do kontaktu oraz dostarczenia Produktów. W przypadku klientów będących osobami fizycznymi konieczne jest wskazanie pełnego i prawidłowego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do wysyłki oraz numeru telefonu. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną konieczne jest wskazanie pełnej i prawidłowej nazwy firmy, NIP-u, adresu e-mail, adresu do wysyłki oraz numeru telefonu.
 4. Wskazane dane, zgodnie z ustępem powyżej, do czasu dostawy nie mogą ulec zmianie. Zmiana ich, w tym w szczególności adresu dostawy, możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Administratorem oraz przed przekazaniem Produktów kierowcy w celu dostarczenia. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku wskazywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 5. Przy złożeniu Zamówienia, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z serwisu haphap.pl, a dane zawarte w formularzu Zamówienia są pełne i prawdziwe.
 6. Po potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje od Administratora w drodze korespondencji elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia na wskazany w Zamówieniu adres e-mail wraz z informacją o terminie realizacji Zamówienia (tj. wysyłki Produktów na podany przez Klienta adres). W momencie otrzymania potwierdzenia Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Brak otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta oznacza, że Zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a umowa sprzedaży nie doszła do skutku. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Produktów. W przypadku, gdy Klient nie jest zainteresowany zawarciem umowy na część Produktów wówczas poinformuje o tym Administratora niezwłocznie, tj. przed przekazaniem Produktów do dostawcy.
 7. W przypadku, gdy w korespondencji elektronicznej potwierdzającej Zamówienie, o której mowa w ustępie powyżej, do całkowitego kosztu Zamówienia oprócz ceny brutto Produktów zostanie doliczony koszt dostawy, umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie akceptacji przez Klienta wszelkich kosztów Zamówienia, w tym kosztu dostawy. Klient powinien złożyć akceptację wszelkich kosztów Zamówienia w drodze korespondencji elektronicznej.
 8. Przy zamawianiu niektórych Produktów z kategorii ryby podawana jest orientacyjna waga Produktów. Ostateczna waga jest znana w dniu dostawy i zostanie podana Klientowi na dowodzie dostawy. Wówczas Klientowi może przysługiwać zwrot części ceny Zamówienia, który nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt lub Klient może być obowiązany do dopłaty w momencie odbioru Zamówienia.
 9. Jeśli Administrator nie może spełnić świadczenia w całości z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Administratora bądź uległ uszkodzeniu bądź utracie wówczas Administrator niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klienta.
 10. Klient korzystając z serwisu haphap.pl zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od korzystania z serwisu haphap.pl bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, w celu naruszenia przepisów prawa, od korzystania z serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób naruszający prawa Administratora, innych Klientów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień, a także od dostarczania danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w serwisie haphap.pl.
 11. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych (w tym logo "haphap.pl"), układu i kompozycji stron internetowych haphap.pl (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w serwisie haphap.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.

Artykuł 4. Płatności

 1. Klient ma możliwość wyboru form płatności udostępnionych w danym momencie przez Administratora. Dostępną formą płatności może być:
  1. płatność przy odbiorze gotówką;
  2. płatność przelewem;
  3. płatność on-line dokonywana przez Klienta w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Administrator zawarł umowę.
 2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart.
 3. Podana cena brutto Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów dostawy Produktów, których wysokość może zostać wskazana odrębnie.
 4. Dokonanie nabycia Produktu przez Klienta jest równoznaczne z żądaniem wystawienia faktury. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas składania Zamówienia adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury. Klienci posiadający Konto w haphap.pl będą mieli również możliwość zapoznania się z fakturami w Koncie. Na prośbę Klienta będącego konsumentem możliwe jest otrzymanie faktury/otrzymywanie faktur w formie tradycyjnej.
 5. Administrator może przyznać Klientowi rabat lub bon rabatowy na zasadach opisanych w serwisie haphap.pl. Zgromadzone rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Produktów. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za Produkt. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie na nich opisane. Rabaty nie są zbywalne, ani nie są nigdy zamieniane na kwoty pieniężne bądź inne świadczenia.

Artykuł 5. Dostawa Produktów

 1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Administratora jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).
 2. Czas realizacji Zamówienia (dostawy Produktu) każdorazowo wskazany jest w potwierdzeniu Zamówienia i nie może przekroczyć 30 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 3. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu Produktu niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kierowcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić wraz z kierowcą odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Administratora.
 5. Administrator nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie. W takiej sytuacji Administrator zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

Artykuł 6. Newsletter

 1. Administrator może świadczyć drogą elektroniczną na rzecz Klientów usługę newsletter, polegająca na bezpłatnym informowaniu Klientów o Produktach, promocjach, konkursach i nowościach w ramach serwisu haphap.pl, a także o usługach świadczonych przez Administratora, poprzez wysyłanie wybranych treści drogą poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail). Usługa świadczona jest na rzecz Klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Klient może w każdym momencie zmodyfikować bądź zrezygnować z usługi newsletter poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail Administratora podany w stopce każdej wiadomości typu newsletter.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną do Klienta,
  2. czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
  3. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi newsletter po uprzednim powiadomieniu Klientów korzystających z tej usługi, bez konieczności podania przyczyny,
  4. zaprzestania świadczenia usługi w ramach Newslettera na rzecz konkretnego Klienta, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Klientów bądź dopuszcza się do działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin

Artykuł 7. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Polityką prywatności i plików cookies. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Administrator przetwarza dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego oraz rozliczenia usługi bez zbierania zgody w tym przedmiocie.
 3. Priorytetem Administratora jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.

Artykuł 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może złożyć reklamację wobec Administratora, w szczególności w przypadku jeżeli działania Administratora przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także w przypadku niezgodności Produktu z umową.
 2. Ograniczeniem skorzystania z reklamacji Produktu jest termin jego przydatności do spożycia. Informacje o terminie przydatności do spożycia znajdują się na etykietach lub opakowaniach Produktów. Po upływie tych terminów, nie można reklamować Produktów, które w dniu zakupu nie były przeterminowane.
 3. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w serwisie haphap.pl w zakładce Kontakt, w formie elektronicznej na adres biuro@haphap.pl lub w formie listu poleconego na adres Administratora.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail Klienta, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. Kupujący, który korzysta z reklamacji, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres Administratora.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Administrator zwraca się do Klienta na wskazany przez niego w reklamacji adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Administrator rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Administrator powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
 7. Gdy wymiana Produktu okaże się możliwa, Administrator powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Administratora zwrotu tego Produktu.
 8. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł wykorzystać w przyszłych transakcjach.
 9. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Artykuł 9. Odstąpienie od umowy sprzedaży dotyczącej Zamówienia

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej w wyniku zamówienia złożonego w serwisie haphap.pl, o ile sprzedaż dotyczy Produktów innych niż ulegające szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia bądź dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet (np. kilka sztuk Produktu w opakowaniu) odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu.
 3. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w serwisie haphap.pl w zakładce Kontakt, drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@haphap.pl bądź pisemną na adres Administratora. Zasady odstąpienia od umowy sprzedaży, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy sprzedaży, z którego Klient może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
 5. Odstąpienie od umowy sprzedaży oznacza, że zakupiony Produkt powinien zostać odesłany do Administratora w oryginalnym opakowaniu, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Koszt odesłania Produktu do Administratora ponosi Klient. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Administrator dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł wykorzystać w przyszłych transakcjach.
 6. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Administrator odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.

Artykuł 10. Umowa z Administratorem

 1. Z chwilą dokonania pierwszego logowania, o którym mowa w art. 2 Regulaminu, pomiędzy Klientem a Administratorem zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony.
 2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, Klient będący konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w serwisie haphap.pl w zakładce Kontakt, drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@haphap.pl bądź pisemną na adres Administratora. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli skorzystał z usługi, w szczególności jeżeli złożył Zamówienie. Zasady odstąpienia od umowy z Administratorem, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone nastąpić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w serwisie haphap.pl w zakładce Kontakt, drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@haphap.pl bądź pisemną na adres Administratora. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednakże nie wcześniej niż do czasu definitywnego rozliczenia (w tym dokonania zapłaty na rzecz Administratora w związku ze złożonymi Zamówieniami).
 4. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

Artykuł 11. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany Regulaminu serwisu haphap.pl Administrator poinformuje o tym Klientów na stronach haphap.pl. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie szybszym jednak niż 10 dni od dnia jego ogłoszenia przez Administratora. Klientów, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.
 2. Administrator dostarczy Klientom posiadającym Konto w serwisie haphap.pl zmieniony Regulamin w drodze poczty elektronicznej na podany przez nich przy pierwszym logowaniu adres e-mail. Klienci przy logowaniu zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu i o możliwości jego akceptacji, przy czym za akceptację zmian przez Klienta uważa się korzystanie przez niego z Konta, a przede wszystkim złożenie Zamówienia. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Administratorem. Klient, który nie akceptuje zmian Regulaminu może wypowiedzieć umowę z Administratorem na zasadach przewidzianych w art. 9 ust. 3 Regulaminu.
 3. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie usługi dodatkowe Administrator może świadczyć na podstawie odrębnych regulaminów.
 6. Prawem właściwym dla umów pomiędzy Klientem a Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Załączniki

 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczącej Zamówienia.
 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy z Administratorem.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.